O naší školce

Mateřská škola Horní Brusnice se nachází ve střední části obce v sousedství obecního úřadu Horní Brusnice. V současnosti máme dvě třídy. Třídu Ježků a třídu sov. Kapacita školy je 28 dětí. 

Na škole nyní pracuje 8 zaměstnankyň čtyři učitelky (jedna z nich je současně ředitelka) a asistentka pedagoga na plný pracovní úvazek. Dále na částečný úvazek uklízečka, kuchařka a vedoucí stravování. Všechny učitelky jsou plně kvalifikovány. Ředitelka v rámci celoživotního vzdělávání absolvovala studium speciální pedagogiky a dlouhodobě se zabývá prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Dvě učitelky absolvovaly logopedický kurz a získané vědomosti uplatňují v každodenní praxi.

Cílem naší školy je vytvořit prostředí, které by smysluplně obohacovalo denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let, aby jeho první vzdělávací krůčky byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života a dalšího vzdělávání. Chceme předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.

Budova školy 

V přízemí budovy se nachází školní kuchyň. Ke kuchyni patří vlastní sklep a sklad potravin. Tato část budovy má samostatný vchod. Jídlo je dopravováno do kuchyňky mateřské školy výtahem. V další části přízemí, která je z hlediska mateřské školy vnímána jako suterén (MŠ stojí ve svahu), je umístěna sauna se šatnou a příslušenstvím. Malá místnost v mezipatře slouží jako prádelna. V patře se nachází šatna, hygienické zařízení, kuchyňka a třída. V dalším patře je umístěna druhá třída s vlastním WC a umývárnou. Po obědě odpočíváme na lehátkách, která zde pro tyto účely denně rozkládáme. Na stejném patře je také kancelář ředitelky školy. 

Vzdělávání v naší mateřské škole:

Pracujeme na základně vlastního školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který vychází z oficiálního Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V něm se snažíme zohledňovat věkové a individuální zvláštnosti svěřených dětí, sociálně kulturní podmínky rodin, místní podmínky a zejména zájmy a potřeby dětí. Snažíme se vést děti ke zdravému životnímu stylu, a proto věnujeme velkou pozornost pohybovým aktivitám; účastníme se projektu České obce sokolské Se Sokolem do života, sportujeme v přírodě i obecní tělocvičně. Usilujeme o to, aby se děti neodcizovaly přírodě, učily se kooperaci a pozitivnímu nazírání na svět a naplňovaly své možnosti po všech stránkách. Vzdělávací činnost je převážně prováděna formou individuální a skupinové práce s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí. Uplatňujeme individuální přístup k dítěti, respektujeme přirozené potřeby a podporujeme osobní rozvoj. Maximum aktivit je uskutečňováno venku. 

Při přípravě dětí na vstup do základní školy mimo jiné klademe důraz na rozvoj dorozumívacích, prosociálních a kooperativních kompetencí, na zvyšování úrovně obratnosti a fyzické zdatnosti a zdokonalování grafomotorických dovedností.

Pro děti vytváříme podnětné prostředí, kde je dost času na hru, vzdělávání i tvoření vycházející z potřeb a zájmů dětí. Nabízíme pestrou škálu činností, při kterých děti poznávají samy sebe a zároveň se neobejdou bez kontaktů a spolupráce s ostatními. Společné prožitky jsou prostorem pro orientaci v lidských morálních hodnotách, pro získávání dovedností, vědomostí a návyků i zkušeností směřujících k osobnostně sociálnímu růstu. Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb speciálních. Každému dítěti je poskytnuta pomoc a podpora v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje. Vzdělávací program vychází z pedagogické diagnostiky – z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje, konkrétní životní a sociální situace, pravidelného sledování jeho vývoje a vzdělávacích pokroků. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nerozlišují „vzdělávací oblasti“ či „složky“, ale které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků vychází ze života dítěte, je pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný. Integrované bloky svým obsahem vzájemně navazují, doplňují se, mohou se prolínat a přecházet plynule jeden do druhého. Realizace bloků poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí mu hlubší prožitek. Dítě tak nezískává jen izolované poznatky či jednoduché dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou. Dítě tak nabývá skutečné činnostní výstupy – kompetence. V dostatečné míře je také uplatňováno situační učení, založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak pochopilo jejich smysl. 

Za významnou součást vzdělávání pokládáme také stravování dětí; děti postupně při stolování používají příbory, samy si prostírají a obsluhují se, uklízejí po sobě, mohou jíst podle svých potřeb, v klidu a v pohodě, mají možnost ovlivnit množství jídla. Nejstarší děti si občas zkouší samy svačinu připravit – umíchat pomazánku, namazat pečivo, přidat zeleninovou oblohu. Do jídla děti nenutíme, ale vhodnou motivací je vedeme k ochutnání všech pokrmů.

Zaměstnanci mateřské školy 

Ředitelka školy

Pavlína Civínová

Učitelky

Natálie Švorcová

Štěpánka Burešová

Jana Böhmová 

Asistent pedagoga

Mgr. Natálie Dvorská

Kuchařka

Eva Robková

Uklízečka

Iveta Voňková

Vedoucí školní jídelny

Milena Špůrová

Naše školka v číslech

Kapacita školky

28

Počet tříd

2

Počet pracovníků

8

ŠKOLNÍ ŘÁD 

školní řád

         ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

               řád školní jídelny

ř

ORGANIZACE DNE

Vzhledem k tomu, že jsme DĚTSKÉ kolektivní zařízení, jsou všechny výše uvedené časové údaje pouze orientační, délku všech aktivit se snažíme dodržovat s ohledem na pohodu a uspokojování potřeb dětí.

Cílem je zorganizovat den, provoz a údržbu školy tak, aby na prvním místě bylo dítě, jeho potřeby, prospěch a bezpečí.

 

6.15 – 9.15 - TŘÍDA JEŽCI
6.15 – 9:40 – TŘÍDA SOVY
 • ranní hry dle volby a přání dětí
 • individuální a skupinové rozvíjení podnětů nabízených učitelkou
 • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • jazykové chvilky
 • smyslové hry
 • pitný režim, hygiena, svačina
 • ranní cvičení
 • přivítání dne – komunitní kruh, předání prožitků dopoledních činností
 • oslavy svátků, narozenin
 • didakticky cílené činnosti společně a ve skupinách
9.15 – 11.15- TŘÍDA JEŽCI
9.45 – 11.45 – TŘÍDA SOVY
 • pobyt venku
11.15 – 12.45 - TŘÍDA JEŽCI
11.45 – 12. 15- TŘÍDA SOVY
 • hygiena, oběd
11.45 – 14.30 - TŘÍDA JEŽCI
12.15 – 14.30 – TŘÍDA JEŽCI
 • příprava na odpolední odpočinek
 • odpočinek dle potřeby dětí
 • klidné náhradní odpočinkové aktivity
 • výtvarné činnosti, kompenzační a grafomotorická cvičení
14.30 – 15.45 - TŘÍDA JEŽCI
14.30 – 15.45 – TŘÍDA SOVY

 

 • průběžná odpolední svačina
 • spontánní aktivity dětí
 • pohybové hry
 • možnost pokračovat v započatých pracích dne
 • za příznivého počasí pobyt venku