Mateřská škola Horní Brusnice

Informace o zápisu do MŠ

,,Nejde o to, abychom naplňovali dětskou mysl, ale probouzeli v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

 

  1. Respektovat osobnost a jedinečnost každého dítěte.
  2. Vytvářet dětem laskavé a útulné prostředí, které má však řád, jenž zbytečně nenařizuje, ale vytváří pocit jistoty a bezpečí.
  3. Umožňovat dětem dostatek pohybových aktivit a posilovat tak jejich duševní i fyzickou  odolnost.
  4. Vést děti k lásce a ochraně přírody a podporovat jejich přirozenou touhu poznávat ji.
  5. Problémy dětí řešit s laskavou důsledností.
  6. Zdravé sebevědomí posilovat tím, že děti naučíme samostatně pracovat, sportovat, tvořit a orientovat se ve světě, vyvolat touhu poznávat a učit se nové.
  7. Spolupracovat s rodinou dítěte, respektovat ji a vytvořit atmosféru důvěry a pohody.
  8. K dětem přistupovat s humorem a láskou, vytvořit příjemnou a tvůrčí atmosféru.

 

Koncepce mateřské školy

Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. 

Úkolem předškolního vzdělávání není vyrovnat výkony dětí, ale vyrovnat jejich vzdělávací šance. Proto vzdělávací program maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí a dbáme na to, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.

Nabízíme vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Usilujeme o to, aby se děti neodcizovaly přírodě a proto v ní trávíme maximum možného času; hrajeme si, tvoříme, vzděláváme se, sportujeme.

Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb speciálních. Každému dítěti je poskytnuta pomoc a podpora v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje. Vzdělávací program vychází z pedagogické diagnostiky – z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje, konkrétní životní a sociální situace, pravidelného sledování jeho vývoje a vzdělávacích pokroků. Naším cílem je zajistit, aby pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, aby každé dítě bylo stimulováno, byla podporována jeho poznávací motivace. Dítě se tak prostřednictvím vzdělávacích aktivit postupně rozvíjí v základních dovednostech (motorických, poznávacích ad.) vzhledem ke svým optimálním možnostem tak, aby docílilo úspěchu, který je jeho okolím oceněn a samo se cítilo úspěšné.

Ke klíčovým cílům řadíme rovněž posilování prosociálního chování a jednání, vytváření příznivého sociálního klimatu ve skupině, společné sdílení, podmínky pro spolupráci dětí ve skupině, posilování seberegulačních mechanismů – zdravé sebeuvědomění, sebepojetí, sebereflexi a sebekontrolu, eliminování psychopatologického chování, přípravu dětí na školu i budoucí zdravý život a posilování povědomí o důležitosti zdravého způsobu života.

Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nerozlišují „vzdělávací oblasti“ či „složky“, ale které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků vychází ze života dítěte, je pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný. Integrované bloky svým obsahem vzájemně navazují, doplňují se, mohou se prolínat a přecházet plynule jeden do druhého Realizace bloků poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí mu hlubší prožitek. Dítě tak nezískává jen izolované poznatky či jednoduché dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou. Dítě získává skutečné činnostní výstupy – kompetence. V dostatečné míře je také uplatňováno situační učení, založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak chápalo jejich smysl.

  Cílem naší školy je vytvořit prostředí, které by smysluplně obohacovalo denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let, aby jeho první vzdělávací krůčky byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života a dalšího vzdělávání.

w